Eltern Fachkraftbrief auf Persisch

Eltern Fachkraftbrief auf Persisch, Stand 23.06.2021

Lesedauer:2 Minuten:

صفحھ 1 از 2
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
وزیر
23 ژوئن 2021 ،(Wiesbaden) ویسبادن
خانم ھا و آقایان گرامی،
والدین، متخصصان گرامی در مراکز مراقبت روزانھ از کودکان،
در ماه ھای گذشتھ مجبور بودیم بھ دلیل ھمھ گیری کرونا محدودیت ھای قابل توجھی را در ھمھ زمینھ ھای زندگی بپذیریم
- ھمچنین مراقبت روزانھ از کودکان نیز تحت تأثیر این مورد قرار گرفت. شما والدین و متخصصان عزیز، این مدت طولانی
را با ھم طی کردید و بھ مھار شیوع ویروس کرونا کمک کردید. بابت آن بسیار سپاسگزارم.
در حال حاضر روند کاھش تعداد عفونت ھا فرصتی را برای کاھش محدودیت ھا فراھم می کند. ما از نیازھای ویژه کودکان
بسیار آگاه ھستیم. بھ ھمین دلیل پس از بررسی دقیق و در جھت رشد زبان کودکان و با توجھ بھ میزان واکسیناسیون افراد
شاغل در آنجا، تصمیم گرفتیم در بخش مراقبت روزانھ از کودکان از تعھد اساسی پوشیدن ماسک برای مربیان در مراکز
مراقبت روزانھ از کودکان و بخش مراقبت روزانھ از کودکان صرف نظر کنیم. تصمیم در مورد این کھ آیا استفاده از
ماسک در کارھای آموزشی در موسسات مراقبت روزانھ از کودکان و بخش مراقبت روزانھ از کودکان معقول و ضروری
و کارکنان مراقبت ھای روزانھ از کودکان در محل Kita است یا خیر، از جمعھ آینده 25 ژوئن 2021 بر عھده مدیران
است. آنھا می توانند مقررات مناسب را در چھارچوب برنامھ ھای بھداشت خود تعیین کنند. علاوه بر این، با مفھوم بھداشت
پایگاه مراقبت روزانھ از کودکان، /Kita ایالت تطبیق می یابد و تعیین می کند کھ تمام بازدید کنندگان باید از زمان ورود بھ
از ماسک پوشش دھان و بینی استفاده کنند.
مفھوم بھداشت بھ روز شده در اسرع وقت در وب سایت ما منتشر خواھد شد.
صفحھ 2 از 2
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
وزیر
ما ھمچنین می دانیم کھ محدودیت ھای مربوط بھ زمان مراقبت برای بسیاری از خانواده ھا چقدر دشوار بوده و ھست. مراقبت در گروه
ھای ثابت، خانواده ھا و متخصصان را با چالش ھای بزرگ مواجھ می کند. وضعیت مطلوب فعلی عفونت بھ ما اجازه می دھد تا در
مفاھیم باز یا نیمھ باز دوباره کار کنیم، بھ شرطی کھ شرایط پرسنل در محل اجازه دھد. این گذار نیازمند روند مشخص سازمان دھی
است. ما فرض می کنیم کھ از روز دوشنبھ 5 ژوئیھ 2021 ، مراقبت در گروه ھای ثابت پایان می یابد و با در نظر گرفتن اقدامات
بھداشتی، کارکرد منظم بھ صورت گسترده انجام می شود.
در عین حال صراحتا از شما می خواھیم کھ ھمچنان محتاط و سنجیده عمل کنید تا پیشرفت ایجاد شده بھ خطر نیوفتد. ما ھنوز قادر بھ
ارزیابی کامل اثرات جدید گونھ دلتا نیستیم. اگر تعداد عفونت ھا دوباره افزایش یابد، ممکن است محدودیت ھای بیشتری لازم باشد.
ممنوعیت ارائھ خدمات مراقبت از کودکان برای کودکان و بزرگسالان بیمار و ھمچنین موارد قرنطینھ بدون تغییر اعمال می گردد.
بسیاری از متخصصان در بخش مراقبت روزانھ از کودکان اکنون کاملا واکسینھ شده اند و بنابراین از روند جدی بیماری
در امان ھستند. با این وجود افرادی کھ واکسینھ شده اند یا بھبود یافتھ اند، می توانند بیمار شده و ویروس را منتقل کنند، حتی
تأکید می کند کھ رعایت اصول فاصلھ گذاری و بھداشت برای RKI اگر احتمال بھ طور قابل توجھی کمتر باشد. بنابراین
افراد واکسینھ شده و بھبود یافتھ ھنوز لازم است. بنابراین در آینده، در ابتدا تا تعطیلات پاییزی ھسن، تست ھای خودآزمایی
را برای شما عزیزان متخصص در بخش مراقبت روزانھ از کودکان ارائھ خواھیم داد و از شما می خواھیم کھ از آنھا استفاده
کنید.
حتی با وجود خوشحالی از تسھیل فعالیت ھای بخش مراقبت روزانھ از کودکان، من از ھمھ شما می خواھم کھ با مسئولیت
پذیری در برابر ھمھ گیری روبرو شوید و محتاط باشید. من از شما والدین و متخصصان عزیز می خواھم ھمچنان بھ گونھ
ای رفتار کنید کھ خود و دیگران را در معرض خطر ابتلا بھ عفونت کھ قابل اجتناب است قرار ندھید. خوش بینی وجود
دارد، اما نباید بی احتیاطی انجام شود.
ھنگام ملاقات مراقبت ویژه ای داشتھ باشید و لطفا بھ محض دریافت پیشنھاد واکسیناسیون از آن استفاده کنید!
با توجھ متقابل و ھمبستگی، امیدواریم بتوانیم تا آنچھ را کھ از تابستان بھ دست آورده ایم حفظ کنیم و بتوانیم بھ طور منظم
مراقبت روزانھ از کودکان را در طولانی مدت ادامھ دھیم. با کمک یکدیگر قادر بھ انجام این کار ھستیم.
با تقدیم احترام
Kai Klose

Schlagworte zum Thema