Hygienekonzept auf Persisch

Hygienekonzept auf Persisch, Stand 23.06.2021

Lesedauer:2 Minuten:

صفحھ 1 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
مفھوم بھداشت جھت محافظت از کودکان و کارمندان در موسسات مراقبت روزانھ از کودکان و ھمچنین پرستاران روزانھ
SARS-CoV- کودکان در ھسن در طی ھمھ گیری جھانی 2
تاریخ: 29 ژوئن 2021
فھرست
مقدمھ ............................................................................................................................................. 2
3 ........................ نکات عمومی در مورد اقدامات محافظتی و در خصوص سازمان مراقبت ھای روزانھ از کودکان
اقدامات محافظتی عمومی .................................................................................................................... 3
مقررات بھداشت عمومی .................................................................................................................... 5
محدوده ورودی ................................................................................................................................ 6
وعده ھای غذایی ............................................................................................................................... 6
زندگی روزمره آموزشی و سازمانی ...................................................................................................... 6
کنفرانس ھا و مجامع .......................................................................................................................... 7
مستندات برای ردیابی زنجیره ھای احتمالی عفونت .................................................................................... 7
بھداشت اتاق .................................................................................................................................... 7
تھویھ ............................................................................................................................................. 7
استفاده از کمک ھای فنی .................................................................................................................... 8
نظافت عمومی ................................................................................................................................. 9
بھداشت و نظافت در سرویس ھای بھداشتی .............................................................................................. 9
تعھدات کارفرما و افرادی کھ در معرض خطر بیشتری برای ابتلا بھ بیماری شدید COVID- 10 ................ ھستند 19
11 .............................................................................................................................. تعھد بھ گزارش
12 ........................................................................................................................................... کلیات
صفحھ 2 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
مقدمھ
توسط سازمان بھداشت جھانی SARS-CoV- ناشی از ویروس جدید 2 COVID- گسترش جھانی بیماری 19
در تاریخ 11 مارس 2020 بھ عنوان یک بیماری ھمھ گیر جھانی اعلام شد. (WHO)
،Kitas ، Krippen) با افزایش شدید تعداد عفونت ھا در آلمان، مراکز مراقبت ھای روزانھ کودکان
1 در سراسر آلمان در مارس 2020 از جملھ در ھسن (Horte ،Kindertagespflege ،Kindergarten
بستھ شدند. پس از باز شدن موقت، با افزایش دوباره موارد وقوع، اعمال محدودیت ھای بیشتر ضروری بود.
کارکرد منظم در تاریخ 25 ژوئن 2021 از سر گرفتھ شد. از آن زمان، پذیرش کودکان تحت مراقبت قراردادی
25 از a ff انجام شد. در این خصوص اساسا شرایط عمومی مطابق با ماده SGB VIII یا قانونی براساس
اعمال می گردد؛ این تغییر باید تا تاریخ 5 ژوئیھ 2021 انجام شود. با این حال، ھمانند گذشتھ این HKJGBیک کارکرد منظم است کھ بھ دلایل محافظت در برابر عفونت، فقط با رعایت موارد مختلف بھداشتی و اقدامات
ھمراه می تواند اجرا شود. بنابراین، برنامھ ھای بھداشتی مراکز مراقبت روزانھ باید بھ طور مداوم با شرایط
سازگار شوند. SARS-CoV- پاتوژن 2
طی چند ھفتھ گذشتھ تعداد عفونت ھا در ھسن بھ شدت و بھ طور مداوم کاھش یافتھ است.
با در نظر گرفتن تمام عوامل بھداشتی، اقتصادی و اجتماعی، اقدامات محافظتی کھ قبلا در زمینھ مراقبت از
کودکان دستور داده شده بود، می تواند بھ میزان قابل توجھی کاھش یابد.
مقررات بھداشتی و اقدامات محافظتی در مراکز مراقبت روزانھ از کودکان و مھدکودک ھا می تواند بھ طور
قابل توجھی احتمال انتقال را کاھش داده و خطر عفونت را بھ حداقل برساند. طبق ماده 36 قانون حفاظت از
از سال 2001 موسسات جامع كودكان موظف شده اند در برنامھ ھای بھداشتی خود، روندھای ،(IfSG) عفونت
داخلی را برای رعایت بھداشت عفونت تعیین كنند.
بھ عنوان راھنمایی برای سازگاری COVID- مفھوم بھداشت فعلی در رابطھ با بیماری ھمھ گیر جھانی 19
برنامھ ھای بھداشتی موسسات مراقبت روزانھ از کودکان و بھ عنوان توصیھ ھایی برای مراقبت روزانھ از
کودکان می باشد.
با توجھ بھ مفھوم سطح بندی میزان شدت در ایالت ھسن برای شھرھا و نواحی ایالتی مستقل، چنانچھ تعداد عفونت
ھا افزایش یابد، امکان اعمال دستورات خاص در سطح ناحیھ وجود دارد، و ھمچنین بر اساس میزان شدت،
اقدامات بھداشتی در مراکز مراقبت از کودکان وضع گردد.
استفاده می Horte و Kindergärten ،Kindertagesstätten ،Krippen بھ عنوان یک مفھوم کلی برای "Kita" ، 1 در متن زیر 1
شود.
صفحھ 3 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
نکات عمومی در مورد اقدامات محافظتی و در خصوص سازمان مراقبت ھای
روزانھ از کودکان
دارای قابلیت انتقال از فردی بھ فرد دیگر است. راه ھای اصلی انتقال عفونت SARS-CoV- ویروس کرونا 2
قطرات تنفسی و ھمچنین انتقال از طریق ھوا توسط آئروسل می باشد، کھ بھ طور قابل توجھی کوچکتر از
قطرات معمولی است.
عفونت از طریق قطرات تنفسی در درجھ اول مستقیما از طریق غشاھای مخاطی دستگاه تنفسی رخ می دھد.
علاوه بر این، بھ طور غیر مستقیم از طریق دست ھا کھ با مخاط دھان یا بینی و ملتحمھ تماس پیدا کنند، امکان
انتقال وجود دارد. حداقل فاصلھ 1.5 متری می تواند بھ کاھش امکان انتقال از طریق قطرات تنفسی کمک کند.
آئروسل ھای موجود در ھوا می توانند بھ میزان قابل توجھی بیشتر از قطرات طبیعی در ھوا باقی بمانند، زیرا
قطرات بھ دلیل وزن بیشتر بھ سطح زمین سقوط می کنند. از طرف دیگر، آئروسل ھا می توانند در فضاھای
بستھ پخش شده و فواصل بیشتری را نیز طی کنند.
از آنجا کھ نمی توان انتظار داشت کودکان زیر شش سال حداقل فاصلھ 1.5 متری از یکدیگر را رعایت کنند، و
نیز مراقبت ھای آموزشی ممکن است شامل تعامل نزدیک بدنی باشد، ھنگام مراقبت از کودکان باید مقررات
خاص محافظتی و بھداشتی رعایت گردند.
اقدامات محافظتی عمومی
اشخاص (کودکان، والدین، کارمندان، اشخاص خارجی) مجاز بھ ورود بھ موسسھ / پایگاه مراقبت روزانھ نیستند،
را دارید، بھ ویژه تب، سرفھ خشک (ناشی از بیماری COVID- • اگر شما یا اعضای خانواده شما علائم بیماری 19
ھای مزمن نباشد) یا از دست دادن حس چشایی یا بویایی،
• تا زمانی کھ برای شما یا اعضای خانواده یک قرنطینھ شخصی تعیین شده باشد (دستور قرنطینھ از طرف اداره سلامت
SARS-CoV- طبق ماده 30 قانون محافظت در برابر عفونت) یا یک قرنطینھ عمومی بھ دلیل ابتلا بھ عفونت 2
تایید شده باشد. این مورد در خصوص افرادی کھ در موسسات کار می کنند صدق نمی PCR کھ با استفاده از تست
کند، چنانچھ قرنطینھ برای آنھا تعیین نشده باشد بلکھ برای یکی از اعضای خانواده آنھا تعیین شده باشد.
ممنوعیت ورود برای افراد واکسینھ شده یا بھبود یافتھ طبق ماده 2، شماره 2 و 3 یا شماره 4 و 5 از آیین نامھ
اعمال نمی شود، چنانچھ (SchAusnahmV) COVID- استثنائات اقدامات حفاظتی 19
نباشند و مشمول ھیچگونھ تعھد قرنطینھ نیستند، COVID- • آنھا دارای علائم بیماری 19
کھ ھنوز در آلمان گسترش نیافتھ است SARS- CoV- • قرنطینھ عضو خانواده بھ دلیل گونھ ای از ویروس کرونا 2
صفحھ 4 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
و طبق تعریف موسسھ روبرت کُخ دارای ویژگی ھای نگران کننده است، نباشد.
SchAusnahmV 5 از - طبق ماده 2، شماره 2
• یک فرد واکسینھ شده، فردی بدون علامت و دارای گواھی واکسیناسیون صادر شده برای خود است،
بھ زبان ھای آلمانی، SARS-CoV- • گواھی واکسیناسیون اثبات وجود واکسیناسیون کامل علیھ ویروس کرونا 2
انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی یا اسپانیایی بھ صورت فیزیکی یا دیجیتالی است، چنانچھ واکسیناسیون محافظتی با یک
انجام شده باشد کھ در اینترنت تحت آدرس Paul- Ehrlich یا چند مورد واکسن مشخص شده از طرف موسسھ
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 نام برده شده اند
در اینترنت بھ آدرس Paul-Ehrlich یا از تعداد دوزھای واکسن مشخص شده توسط موسسھ (a
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 کھ برای واکسیناسیون محافظتی کامل لازم است، تشکیل شده
باشد و حداقل 14 روز از آخرین واکسیناسیون منفرد گذشتھ باشد یا
در یک فرد بھبود یافتھ شامل یک دوز واکسن تزریق شده است، (b
• یک فرد بھبود یافتھ یک فرد بدون علامت دارای گواھی بھبودی است کھ برای او صادر شده است،
بھ زبان ھای آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، SARS-CoV- • اثبات بھبودی اثبات وجود عفونت قبلی با ویروس کرونا 2
ایتالیایی یا اسپانیایی بھ صورت فیزیکی یا دیجیتالی است، چنانچھ تست بر اساس تشخیص آزمایشگاھی با استفاده از
یا روش ھای دیگر فناوری تقویت اسید نوکلئیک) و حداقل 28 PoC-PCR ، PCR) اثبات اسید نوکلئیک باشد
روز و حداکثر شش ماه پیش انجام شده باشد.
• در صورت بروز علائم حاد بیماری در کودک، در صورت وجود و بر حسب سن، باید توسط شخص مراقب یک
ماسک پوشش دھان و بینی برای او گذاشتھ شود و کودک مربوطھ را بلافاصلھ بھ اتاق جداگانھ آورده و جداگانھ از او
مراقبت کند. فردی کھ از کودک بیمار مراقبت می کند نیز باید از ماسک پوشش دھان و بینی یا در صورت لزوم
استفاده کند. والدین در اسرع وقت باید او را تحویل بگیرند. FFP ماسک 2
• در کودکانی کھ طبق اطلاعات موسسھ روبرت کُخ، بھ گروھی از افراد تعلق دارند کھ طبق دانش فعلی، ریسک بالایی
برای شدت روند بیماری دارند
)tiges_Coronavirus/Risikogrupparhttps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuوالدین باید در خصوص اقدامات محافظتی مناسب با پزشک متخصص اطفال مشورت کنند و نحوه اجرای ،(en.htmlآنھا را در مرکز مراقبت روزانھ از کودکان با موسسھ مربوطھ ھماھنگ کنند.
• در صورت بیماری حاد کارمندان، آنھا باید بلافاصلھ مرکز مراقبت روزانھ از کودکان را ترک کنند. در صورت
بیماری حاد مراقبان روزانھ از کودکان یا ابتلا شخصی در خانھ آنھا، باید بلافاصلھ با والدین تماس گرفتھ شود تا کودکان
را تحویل بگیرند.
صفحھ 5 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
مقررات بھداشت عمومی
• ھنگام ملاقات افراد بزرگسال، حداقل فاصلھ 1.5 متری اعمال می شود. در کودکان فقط در صورت امکان، بھ عنوان
مثال ھنگام خوردن وعده ھای غذایی.
پایگاه مراقبت / Kita برای کلیھ بازدیدکنندگان از (CoSchuV) • مقررات آیین نامھ محافظت از ویروس کرونا
روزانھ از کودکان اعمال می شود، یعنی بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال باید ھنگام ورود بھ موسسھ از ماسک
پوشش دھان و بینی پزشکی استفاده کنند، مگر اینکھ
آنھا در محلی قرار دارند کھ برای عموم قابل دسترسی نیست، بھ شرطی کھ بتوان فاصلھ 1.5 متری را از o
افراد دیگر رعایت کرد،
بھ دلیل مشکل در سلامت یا معلولیت، امکان استفاده از ماسک پوشش دھان و بینی پزشکی وجود نداشتھ o
باشد،
چنانچھ بھ دلایل آموزشی و درمانی استفاده نکردن از ماسک پزشکی ضروری باشد. o
• دست ھا نباید بھ صورت و بھ خصوص با غشای مخاطی تماس پیدا کنند، یعنی بھ دھان، چشم و بینی خود دست
نزنید.
• بھداشت کامل دست بازدیدکنندگان، کودکان، کارمندان و مراقبان روزانھ از کودکان (بھ عنوان مثال پس از ورود بھ
موسسھ مراقبت ھای روزانھ از کودکان یا پایگاه مراقبت روزانھ از کودکان، قبل و بعد از غذا خوردن، پس از استفاده
از توالت و قبل از قرار دادن و بعد از برداشتن ماسک محافظتی)، بھ عنوان مثال با شستن دست با صابون بھ مدت
را ببینید). https://www.infektions- schutz.de/haendewaschen 20-30 ثانیھ (ھمچنین
• باید امکانات شستشو کافی با وسایل تمیز کردن و مراقبت از پوست وجود داشتھ باشد.
• آداب سرفھ و عطسھ: سرفھ و عطسھ کردن در ناحیھ داخل آرنج شما از مھمترین اقدامات پیشگیرانھ است.
ھنگام سرفھ یا عطسھ، بیشترین فاصلھ ممکن را از افراد دیگر داشتھ باشید، در حالت ایده آل روی خود را
برگردانید.
• از لمس کردن، آغوش گرفتن و دست دادن بزرگسالان و تا حد امکان و قابل انجام در خصوص کودکان
خودداری کنید.
• از تماس بزاق با کودکان باید خودداری شود. در صورت انجام این کار، دست ھا و صورت باید بعد از
آن شستھ شود.
• اشیاء در دسترس عموم مانند دستگیره ھای درب یا دکمھ ھای آسانسور، در صورت امکان، نباید توسط
بزرگسالان با دست یا انگشتان کامل لمس شوند، بلکھ بھ عنوان مثال با مفاصل انگشتان یا آرنج لمس
شوند.
صفحھ 6 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
علاوه بر نکات عمومی در مورد بھداشت و محافظت از سلامت، توصیھ ھای زیر باید بھ ویژه رعایت شود:
محدوده ورودی
• مواد ضد عفونی کننده باید در جلوی درب ورودی و دور از دسترس کودکان در دسترس قرار گیرند تا بازدیدکنندگانی
کھ وارد موسسھ یا پایگاه مراقبت روزانھ از کودکان می شوند، دست ھای خود را ضد عفونی کنند. از ضدعفونی
کننده مایع و دستمال ھای ضدعفونی کننده استفاده کنید، نھ از اسپری.
• ذرات اسپری می توانند توسط کودکان کھ در مجاورت آن ھستند استنشاق شوند و برای آنھا خطرناک باشد.
• پوسترھای اطلاع رسانی درباره اقدامات بھداشتی باید بر روی درب ورودی و سایر مکان ھایی کھ کاملا در معرض
دید ھستند و ھمچنین در قسمت سرویس ھای بھداشتی (مقررات شستن دست ھا) نصب شوند.
وعده ھای غذایی
ھنگام تدارک غذا در موسسھ مراقبت روزانھ از کودکان و پایگاه مراقبت ھای روزانھ از کودکان، باید بھداشت
کامل ھنگام آماده سازی و سرو غذا رعایت گردد (شستن دست ھا قبل از تھیھ غذا، عدم استفاده مشترک از
ظروف غذا و کارد و چنگال). بھ ویژه ھنگام تھیھ غذایی کھ گرم نمی شود، از رعایت بھداشت اطمینان حاصل
شود، زیرا در صورت گرم شدن می توان عوامل بیماری زا را از بین برد.
زندگی روزمره آموزشی و سازمانی
• مقررات بھداشتی باید در کودکان متناسب با رشد آنھا تدوین و اجرا شوند. بھ طور خاص، شستن دست ھا
باید کاملا با کودکان (با بازی) انجام شود. روند بھداشتی مناسب بخشی از وظیفھ آموزشی کارکنان و مراقبان
روزانھ از کودکان است.
• فعالیت ھای ورزشی بھ دلایل محافظت از عفونت باید ترجیحا در فضای باز انجام شوند و در فضای داخلی
باید تھویھ کافی انجام شود. فرض می شود کھ تنفس شدید باعث افزایش میزان ویروس ھا در ھوا می شود.
• آواز خواندن یا تمرین گفتاری می تواند منجر بھ انتقال قطرات تنفسی در فاصلھ بیش از 1.5 متر شود. این
واقعیت باید در کارھای آموزشی روزمره مورد توجھ قرار گیرد. لباس کودک باید در صورت لزوم عوض
صفحھ 7 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
شود، بھ عنوان مثال اگر با بزاق آغشتھ شده باشد.

بستھ بھ وضعیت عفونت در محل، ممکن است محدودیت ھای بیشتری در کارھای آموزشی روزمره وجود
داشتھ باشد.
کنفرانس ھا و مجامع
در خصوص گفتگوھا و جلسات و ھمچنین مجامع والدین کھ در فضاھای بستھ برگزار می شوند، آیین نامھ محافظت
https://www.hessen.de/fuer- اعمال می گردد. (قابل مشاھده در (Co-SchuV) در برابر ویروس کرونا
در این خصوص .(buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
ھمچنین بھ نکات در بخش مقررات عمومی مراجعھ کنید.
مستندات برای ردیابی زنجیره ھای احتمالی عفونت
بھ منظور امکان پذیر ساختن ردیابی افراد دارای تماس، مستندات مربوط بھ افرادی کھ در موسسھ مراقبت روزانھ
یا مرکز مراقبت ھای روزانھ از کودکان (کودکان، کارمندان، اشخاص ثالث) حضور دارند، بھ عنوان مثال –
کتاب ھای گروھی، برنامھ ھای خدمات، برنامھ ھای تحویل و غیره در دسترس نگھ داشتھ شوند.
بھداشت اتاق
توصیھ ھای ویژه ای در مورد اتاق ھای گروھی و اتاق ھای مجاور، ،COVID- در زمان ھمھ گیری جھانی 19
اتاق خواب، سالن ھای ورزشی و اتاق ھای تمرین، اتاق ھای اقامت مانند اتاق کارکنان و استراحت، دفاتر کار،
و ھمچنین اتاق ھای لباس و راھروھا و ھمچنین اتاق ھایی کھ در چھارچوب مراقبت روزانھ از کودکان استفاده
می شوند، اعمال می گردد.
تھویھ
تھویھ منظم و صحیح از اھمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا این کار سبب تبادل ھوای داخلی می شود و بھ
ویژه می تواند غلظت آئروسل را کاھش دھد. توصیھ ھای زیر با توصیھ ھای اداره محیط زیست فدرال در مورد
تھویھ مناسب مطابقت دارد.
صفحھ 8 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
موارد ذیل اساسا اعمال می گردد: اغلب باید بھ مدت کوتاه پنجره بھ طور کامل باز شده تا ھوا تھویھ شود. باز
گذاشتن گوشھ پنجره بھ طور دائمی کافی نیست. در زمستان بھ دلیل اختلاف دما بین داخل و خارج، تبادل ھوا
سریعتر از تابستان انجام می شود کھ دمای بیرون زیاد است. اگر دمای بیرون سرد باشد، یک تا سھ دقیقھ تھویھ
ھوا کافی است. تھویھ طولانی مدت (از جملھ باز گذاشتن گوشھ پنجره) در فصل سرما اصلا توصیھ نمی شود
(خطر ایجاد کپک، خطر سرماخوردگی کودکان). تھویھ دوطرفھ از تھویھ یک طرفھ بھتر است. این بدان معناست
کھ پنجره ھای مقابل ھمزمان بھ طور کامل باز می شوند. ھم در تھویھ دوطرفھ و ھم در تھویھ یک طرفھ، دمای
اتاق فقط چند درجھ کاھش می یابد. پس از بستن پنجره ھا، دما بھ سرعت دوباره افزایش می یابد.
توجھ: پنجره ھای باز ھمچنین می توانند برای کودکان خطر سقوط داشتھ باشند. بنابراین، الزامات نظارت کافی
باید افزایش یابند.
استفاده از کمک ھای فنی
یا ) CO در اتاق نشانگر خوبی از کیفیت ھوای اتاق است. دستگاه ھای 2 (CO غلظت دی اکسید کربن (غلظت 2
بھ تھویھ منظم کمک می کنند زیرا آنھا نشانگر زمان تھویھ ھستند. دستگاه ھای گران تر، (CO چراغ راھنمای 2
را در ھوای اتاق بھ صورت دیجیتالی نشان می دھند. آنھا بھتر است در ارتفاع سطح تنفس و CO روند میزان 2
در وسط اتاق قرار بگیرند (نھ کنار پنجره، نھ مستقیم روی دیوار).
اگر از سیستم ھای تھویھ و تھویھ مطبوع استفاده می شود، باید با حداکثر نسبت ممکن ھوای تازه بھ کار گرفتھ
شوند. در حالت تھویھ توسط سیستم ھای مرکزی، فیلترھای مناسب مورد نیاز ھستند (در صورت امکان فنی،
زمان ھای تعویض فیلتر .(DIN EN 1822- 1:2019- مطابق با 10 H یا 14 H کلاس 13 ،HEPA فیلترھای
و مشخصات نگھداری موجود باید مورد توجھ قرار بگیرند. سیستم ھای تھویھ و تھویھ مطبوع کھ فقط ھوای اتاق
را در گردش در می آورند مناسب نیستند. پنکھ نباید در اتاق ھای مشترک استفاده شود.
دستگاه ھای تصفیھ ھوا سیار برای حذف ھوای اتاق راکد یا وارد کردن ھوای تازه از خارج طراحی نشده اند.
رطوبت بیش از حد ھوا و سایر مواد از ،(CO بنابراین آنھا ھیچ کمک قابل توجھی در حذف دی اکسید کربن ( 2
داخل ندارند. طبق توصی ھ ھای اداره محیط زیست فدرال، استفاده از دستگاه ھای تصفی ھ ھو ا سیار، حتی با
HEPA فیلترھای یکپارچھ، برای حذف موثر و دائمی ذرات معلق (بھ عنوان مثال ویروس ھا) از ھوای اتاق
کافی نیست. استفاده از چنین دستگاه ھایی نمی تواند جایگزین اقدامات تھویھ شود و فقط باید بھ عنوان معیار
ھمراه استفاده شود. مطابق دستورالعمل ھای استفاده، دستگاه ھا باید سرویس و تمیز شوند تا خطری وجود نداشتھ
باشد. تعویض منظم فیلتر، شرط لازم برای عملکرد صحیح است. استفاده از چنین دستگاه ھایی باید از قبل توسط
صفحھ 9 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
یک متخصص ایمنی شغلی ارزیابی شود.
نظافت عمومی
تمیز کردن اساسی و منظم، بھ ویژه سطوح و اشیاء کھ اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، یک شرط ضروری
برای داشتن وضعیت بھداشت مناسب در مراکز مراقبت روزانھ از کودکان و مراقبت ھای روزانھ از کودکان
است.
در سطوح بی جان بستھ بھ مواد و شرایط محیطی مانند SARS-CoV- بھ طور کلی، عفونت ویروس ھای 2
دما و رطوبت بھ سرعت کاھش می یابد. با این حال ، طبق دانش فعلی، انتقال عفونت از طریق تماسی امکان
پذیر است. بھ ھمین دلیل تمیز کردن سطوح در موسسھ مراقبت روزانھ از کودکان و مرکز مراقبت روزانھ از
کودکان مھم است. این مورد ھمچنین در مورد سطوحی اعمال می شود کھ دارای خاصیت ضد میکروبی ھستند؛
در اینجا نیز باید ترشحات و آلودگی ھا بھ صورت مکانیکی از بین بروند.
دستگیره ھای درب و اشیایی کھ کودکان و کارمندان لمس می کنند باید بھ طور منظم با آب و صابون تمیز شوند،
عروسک ھای اسباب بازی باید حداقل ھر سھ روز شستھ شوند (حداقل در دمای 60 درجھ سانتیگراد با مواد
شوینده قوی و سپس کاملا خشک شوند). از مواد ضد عفونی کننده فقط باید بھ میزان بسیار محدود استفاده شود
(بھ عنوان مثال در قسمت ورودی بزرگسالان) و بھ طور کلی در خصوص کودکان نباید از آنھا استفاده شود.
موسسھ روبرت کُخ، ضد عفونی کردن معمول سطوح را در ،COVID- در شرایط فعلی ھمھ گیری جھانی 19
موسسات مراقبت روزانھ از کودکان یا پایگاه ھای مراقبت روزانھ از کودکان توصیھ نمی کند.
بھداشت و نظافت در سرویس ھای بھداشتی
دستگاه ھای صابون مایع و دستمال ھای یکبار مصرف کافی باید در تمام توالت ھا تعبیھ شده و بھ طور منظم پر
شوند. سطل ھای زبالھ مناسب برای دستمال ھای یکبار مصرف و مواد بھداشتی مانند پوشک و دستمال مرطوب
باید بھ اندازه کافی در دسترس باشند.
صندلی ھای توالت، شیرآلات، سینک ھای روشویی و کف ھا باید روزانھ تمیز شوند. کارکنان نظافت باید از
تجھیزات محافظتی مناسب مانند روپوش محافظ، دستکش لاستیکی کار و در صورت لزوم ماسک پوشش دھان
و بینی استفاده کنند. در صورت آلودگی بھ مدفوع، خون یا استفراغ، می توان پس از رفع آلودگی، تمیز کردن
صفحھ 10 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
پیشگیری کننده را با دستمال ھای یکبار مصرف ضد عفونی انجام داد.
زیراندازھای تعویض پوشک و ھمچنین توالت کودک و نشیمنگاه توالت باید بلافاصلھ پس از استفاده توسط
کارمندان با آب و صابون تمیز شوند. برای این کار باید از دستکش ھای یکبار مصرف استفاده شود. ھنگام
تعویض پوشک باید از دستکش یکبار مصرف استفاده شود و پس از آن دست ھا و زیراندازھا باید شستھ شوند.
برای کودک بیمار حاد ممکن است تجھیزات محافظت شخصی (در این خصوص بھ اقدامات محافظتی در محل
کار مراجعھ کنید) نیز ضروری باشد.
تعھدات کارفرما و افرادی کھ در معرض خطر بیشتری برای ابتلا بھ بیماری شدید
ھستند COVID-19
کارفرمایان بھ طور کلی باید آزمایش کرونا را بھ ھمھ کارکنانی کھ صرفا در خانھ خود کار نمی کنند، اساساً
حداقل ھفتھ ای یک بار ارائھ دھند. کارکنانی کھ در طول کار خود در معرض خطر خاصی از عفونت قرار
دارند حداقل دو بار در ھفتھ حق آزمایش دارند؛ کارمندان در مراکز مراقبت روزانھ از کودکان نیز بھ این گروه
تعلق دارند. اطلاعات بیشتر را می توانید در وب سایت ذیل بیابید:
-Antworten-und-Antworten/Fragen-und-https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragenasvo.html-corona-ASVO/faq
طبق ماده 5 قانون ایمنی شغلی، کارفرما موظف است خطرات مربوط بھ ایمنی و سلامت کارکنان خود را در
محل کار ارزیابی کند (ارزیابی خطر) و اقدامات لازم برای محافظت در برابر عفونت را از این طریق انجام
و یک مقررات SARS-CoV- استاندارد ایمنی شغلی 2 (BMAS) دھد. وزارت کار و امور اجتماعی فدرال
را برای کمک منتشر کرده است. این موارد در تمام موسسات مراقبت روزانھ از SARS-CoV- ایمنی شغلی 2
کودکان اعمال می شود. این کھ کدام اقدامات در ھر مورد لازم است بستگی بھ شرایط عملیاتی دارد و در ارزیابی
ریسک تعیین و مشخص می شود.
موسسھ روبرت کُخ خاطرنشان می کند كھ بھ علت تأثیرات مختلف و امکان ترکیب آنھا، تعیین كلی طبقھ بندی
در یک گروه خطر امكان پذیر نیست. این مورد نیازمند انجام ارزیابی فردی فاکتورھای خطر در چھارچوب
ارزیابی پزشکی (شغلی) است. مورد مشابھ در خصوص افرادی کھ در یک خانھ با فرد در معرض خطر زندگی
می کنند یا از او مراقبت می کنند و ھمچنین افراد معلول اعمال می گردد.
COVID- کارمندان حق دارند از مراقبت ھای بھداشتی پیشگیرانھ شغلی در خصوص ھمھ گیری جھانی 19
صفحھ 11 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
استفاده کنند، و ھمچنین باید مشخص شود کھ بھ دلیل ابتلا بھ بیماری ھای قبلی و شرایط فردی و خطر ویژه
بیماری
تا چھ حد باید از فعالیت ھای مراقبتی مستقیم آزاد شوند، یا این کھ چھ شرایطی باید در ،COVID-19
محل کار دیگر یا ھمچنین اقدامات محافظتی خاص اعمال شود. کارفرمایان باید این حق را بھ کارمندان اطلاع
دھند. ارزیابی خطر باید توسط پزشک معالج انجام شود و تخصیص بھ گروه بیماران پر خطر باید با یک گواھی
پزشکی مربوطھ اثبات گردد. این مورد ھمچنین در مورد کارمندان مراقبت روزانھ از کودکان صدق می کند.
اگر کارمندان مراقبت روزانھ از کودکان خود اشتغال ھستند، باید این ارزیابی را بھ طور مستقل انجام دھند و در
صورت لزوم باید با اداره جوانان تماس بگیرند.
تصمیم گیری درباره اقدامات محافظتی برای یک زن باردار، یک تصمیم فردی است کھ باید توسط کارفرما با
COVID- مشارکت پزشک شرکت و با آگاھی از محل کار خاص انجام شود و با توجھ بھ ھمھ گیری جھانی 19
تعریف شود.
در ھر صورت، بھ ویژه در صورت تعلق داشتن بھ یک گروه خطر، باید اقدامات محافظتی در محل کار، مانند
رعایت شود: (PSA) پوشیدن تجھیزات محافظت شخصی
• استفاده از دستکش ھای محافظ یکبار مصرف برای از بین بردن مواد دفع شده از بدن، کمک بھ توالت رفتن
یا تعویض پوشک.
• استفاده از لباس ھای محافظ، بھ عنوان مثال در فعالیت ھای بخش بھداشت.
• برای موارد خاص ممکن است توصیھ شود کھ بھ طور موقت اقدامات ویژه محافظتی انجام گردد.
وسایل حفاظت شخصی ذکر شده و ماسک پوشش دھان و بینی باید توسط کارفرما در اختیار ھمھ کارمندان قرار
گیرد. آموزش کارکنان در استفاده صحیح و دفع مواد لازم است.
تعھد بھ گزارش
در یک موسسھ مراقبت روزانھ از کودکان COVID- و وقوع موارد 19 COVID- احتمال ابتلا بھ بیماری 19
باید بھ اداره سلامت و اداره جوانان محلی گزارش شود. تعھد بھ گزارش بر اساس قانون محافظت در برابر
است. طبق ماده 8، بند 1، شماره 7 در ارتباط با ماده 6، بند 1، جملھ 1، شماره 1، مدیریت (IfSG) عفونت
را بھ اداره سلامت مسئول گزارش دھد. ماده 9 COVID- موسسھ موظف است موارد مشکوک یا بیماری 19
تعیین می کند کھ گزارش باید سریعا انجام شود و ھمچنین شامل چھ داده ھایی باشد. IfSG از
صفحھ 12 از 12
وزارت ایالت ھسن
برای امور اجتماعی و ادغام
کلیات
برنامھ بھداشتی موسسھ مراقبت ھای روزانھ از کودکان باید در صورت درخواست بھ اداره بھداشت محلی
ارائھ شود.

Schlagworte zum Thema