Informationen zu Freizeit und Sport auf Persisch

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ اوقات فراغت و ورزش - Informationen zu Freizeit und Sport auf Persisch

Lesedauer:2 Minuten:

به روز آورده شده: 06.11.2021

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ اوقات فراغت و ورزش

اوقات فراغت

بازگشایی پارک حیوانات، باغ وحش ها، باغ های گیاهان و همچنین پارک های تفریحی و مراکز مشابه این ها تنها در صورتی مجاز است، که اگر برنامۀ بهداشت و رعایت حفظ فاصله طبق § 5 CoSchuV در دسترس باشد و به اجرا درآورده شود. در اتاق های داخل ساختمان ها فقط افرادی که دارای مدرک واکسیناسیون، مدرک بهبودی یا مدرک آزمایش (گواهی منفی، مطابق § 3 CoSchuV ) هستند، اجازۀ حضور را دارند.

استخرهای شنا، چشمه های آب گرم، سوناها (حمام) و مراکز همانند اینها، در صورتی که یک برنامۀ بهداشت و حفظ فاصله مطابق با مادۀ 5 CoSchuV در دسترس باشد برای رساندن خدمات به بازدیدکنندگان فعالیت داشته باشند. در اتاق های داخل ساختمان ها فقط افرادی که دارای گواهی منفی آزمایش، (مطابق § 3 CoSchuV ) هستند، اجازۀ حضور را دارند.

بازگشایی استودیوهای تناسب اندام و مراکز مشابه این ها، تنها در صورتی مجاز است، در صورتی مجاز است، که برنامۀ بهداشت و رعایت حفظ فاصله (طبق § 5CoSchuV ) در دسترس باشد و به اجرا درآورده شود. در اتاق های داخل ساختمان ها فقط افرادی که دارای گواهی منفی آزمایش، (مطابق § 3 CoSchuV ) هستند، اجازۀ حضور را دارند.

بازگشایی کازینوها، سالن های قمار و مراکز مشابه این ها، همچنین اقامت در مراکز شرط بندی فقط زمانی مجاز است، که برنامۀ بهداشت و رعایت حفظ فاصله (طبق § 5CoSchuV ) در دسترس باشد و به اجرا درآورده شود. در اتاق های داخل ساختمان ها فقط افرادی که دارای گواهی منفی آزمایش، (مطابق § 3 CoSchuV ) هستند، اجازۀ حضور را دارند.

بازگشایی موزه ها، قصرها، گالری ها و بناهای یادبود زمانی مجازست که برنامۀ بهداشت و رعایت حفظ فاصله (طبق § 5CoSchuV ) در دسترس باشد و به اجرا درآورده شود. در اتاق های داخل ساختمان ها فقط افرادی که دارای گواهی منفی آزمایش، (مطابق § 3 CoSchuV ) هستند، اجازۀ حضور را دارند.

فعالیت سالن های رقص، دیسکوها، کلوب ها و مراکز مشابه این ها، در فضای آزاد فقط زمانی مجاز است، که فقط افرادی دارای گواهی منفی آزمایش، (مطابق § 3 CoSchuV ) حضور داشته باشند، جمع آوری اطلاعات تماس شرکت کنندگان طبق § 4CoSchuV انجام یافته و برنامۀ بهداشت و رعایت حفظ فاصله (طبق § 5 (CoSchuV در دسترس باشد و به اجرا درآورده شود. فقط برای هر یک نفر در هر 5 متر مربع زمینۀ استفاده برای تحرک داده شده، اجازۀ دخول را داشته باشد و برنامۀ بهداشت و رعایت حفظ فاصله (طبق § 5CoSchuV) در دسترس باشد و به اجرا درآورده شود. در اتاق های داخل ساختمان ها رفت و آمد و فعالیت فقط برای همان مهمانانی مجاز است که دارای گواهی واکسیناسیون، گواهی بهبودی و یا آزمایش آزمایشگاهی واجد شرایط (آزمایش PCR و مشابه آن) باشند. فعالیت سرویس غذائی به اجازۀ ادارۀ بهداری مربوطه علی الرغم مسئولیت سایر ادارات، موجود باشد.

فعالیت یک فاحشه خانه یا مراکز مشابه آن، تهیۀ خودروی مخصوص تن فروشی، اجرا و سازمان دهی یک برنامۀ تن فروشی و همچنین ارائه خدمات جنسی با تماس بدنی، زمانی مجاز است که فقط مشتریان زن/مردی که دارای گواهی منفی آزمایش با خود (مطابق § 3CoSchuV ) بوده، اجازۀ ورود داشته، و جمع آوری اطلاعات تماس شرکت کنندگان طبق § 4 CoSchuV انجام یافته، شخص ارائه دهندۀ خدمات نیز باید گواهی منفی ای از آزمایش داشته باشد. آزمایش شغلی حداقل دو بار در هفته کافی است.

ورزش:

در صورت وجود برنامۀ بهداشتی مخصوص هر نوع ورزش، ورزش در ورزشگاه ها مجاز است. در امکان ورزشی سرپوشیده فقط افرادی با گواهی منفی (مطابق § 3CoSchuV ) مجازست، حضور داشته باشند. برای تماشاچیان مقررات برگزاری لازم الاجرا است.

برای دریافت اطلاعات تازه از سایت وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن، لینک زیر دیدن کنید:

www.soziales.hessen.de

فقط متن رسماً اعلام شدۀ آیين‌نامه‌‌ در روزنامۀ قوانين و آیين‌نامه‌‌های ایالت هِسنِ به زبان آلمانی قانوناً ملاک است.

متن کامل قانونی این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا SARS-CoV 2 (دستور العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ 22 ژوئن 2021 در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را در اینجا در یافت می دارید:

www.hessen.de

Schlagworte zum Thema