Informationen zu Quarantäne nach positivem Coronatest auf Persisch

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ رفتن به قرنطین پس از دریافتِ نتی - Informationen zu Quarantäne nach positivem Coronatest auf Persisch

Lesedauer:2 Minuten:

به روز آورده شده: 06.11.2021

نتیجۀ آزمایش سارز ـ کووید ـ 2 تان مثبت اعلام شده است؟

شما اطلاعات دریافت کردید که نتیجۀ آزمایش شما از ابتلاء به سارز ـ کووید ـ 2 مثبت بوده است. این نتیجه این را می رساند که وظایف و عواقب بلاواسطه ای بار گردن شما می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از این سایت دیدن بکنید: www.soziales.hessen.de

وظایف شما:

شیوۀ رفتار در صورت نتیجۀ مثبت آزمایش PCR و سایر روشهای تکنیکی تقویت اسید نوکلئیک

 • بدون ابلاغ ویژۀ ادارۀ بهداری خودتان را فوری و بدون دورساختن راه به خانه یا به اتاق مناسب بروید.
 • در آنجا باید شما مدت 14 روز خودتان را از دیگرا جدا بسازید، یعنی مدام اقامت داشته باشید، از تماس با سایر افراد دیگر، همچنان اعضای خانواده خودداری ورزیده و مهمان نپزیرید. مهلت این 14 روز از زمان نمونه برداری آغاز می گردد (جداسازی خودی).
 • شما مکلفید فوری به ادارۀ بهداری مربوطتان اطلاع بدهید. نشانی تماس ادارۀ بهداری مربوط به خودتان را می توانید در این سایت دریافت بکنید: http://tools.rki.de
 • بهتر آنست که از نتیجۀ آزمایش مثبتتان به افرادی که با ایشان همواره در تماسید و کارفرمای تان اطلاع بدهید.
 • در صورتی که ظرف 14 روز پس از دریافت نتیجۀ آزمایش نشانه های مخصوص ابتلاء به سارز ـ کووید ـ 2 را در بدنتان مشاهده می کنید (تب، سرفۀ خشک، از دست دادن حس بویایی و چشایی وغیره)، زود به ادارۀ بهداری مربوطۀ تان این را اطلاع بدهید. و با پزشکتان تلفنی تماس بگیرید.
 • و همچنان سایر افراد خانوارتان که با شما یکجا زندگی می کنند، باید خودشان را همچنان برای مدت 10 روز جدا بسازند. فقط برای انجام دادن کارهای ضروریی که نمی توان آنها را به تأخیر انداخت، قانون استثناات قایل شده است. این قرنطینۀ خانگی مشمول افراد مایه کوبی شده و بهبود یافته (مطابق§ 2 آیین نامۀ استثناات اقدامات ایمنی ـ کووید ـ 19) در خانوار شما می باشد. اعضای خانواده که نشانه های بیماری کووید ـ 19 را در بدن خود دارند، باید به زودترین فرصت آزمایشی مخصوص ابتلا به سارزـ کوویدـ2 را انجام بدهند. برای اعضای خانواده، قرنطینه، ده روز پس از دریافت نتیجه آزمایش از فرد مبتلا به پایان می رسد.

شیوۀ رفتار در صورت نتیجۀ مثبت آزمایش آنتی ژن (به طور حرفه ای یا برای استفادۀ خودی)

 • بدون دستور اختصاصی ادارۀ بهداری خودتان را فوری و بدون دورساختن راه، به خانه یا به اتاق مناسب بروید.
 • آزمون واکنش زنجیره‌ای مثبت پلیمراز و سایر آزمایشها به وسیلۀ اثبات اسید نوکلئیک را فوری انجام بدهید. قرار انجام آزمایش را می توان به شماره 116 117 یا از طریق تلفن با پزشک معالج گذاشت. سایت های مربوطه آزمایشگاه ها را می توانید در سایت www.corona-test-hessen.de پیدا کنید.
 • شما باید تا دریافت نتیجۀ آزمون واکنش زنجیره‌ای مثبت پلیمراز و آزمایشها به وسیلۀ اثبات اسید نوکلئیک خودتان را از دیگران جدا بسازید، این بدان معناست که پیهم به خانه یا جای خواب بمانید (مگر این که راه مستقیم قرار گذاشته شده انجام آزمایش را در پیش داشته باشید) و از تماس با سایر افراد دیگر ـ همچنان اعضای خانواده ـ تا می توانید خودداری ورزیده و مهمان نپزیرید. مهلت این 14 روز از زمان نمونه برداری آغاز می گردد (قرنطینۀ خودی).
 • خلافکاری علیه تکلیف ـ قرنطین می تواند جریمۀ نقدی تا 25.000 یورو را در پی داشته باشد. و همچنان امکان پیگرد جنائی می رود.

حقوق شما:

 • اگر شما کارگر یا مستقل استید، در صورت لزوم از کارافتادگی شما جبران می شود، و بدین خاطر درخواستتان به مرجع مخصوص را می توانید بدهید. برای دریافت حقوق از کارافتادگی اثبات نتیجۀ (مثبت) آمایش الزامیست، یعنی گواهی یکی از مراکز رسمی آزمایش. پس از دریافت نتیجۀ مثبت آزمایش خودی، شما اضافه به آن نیاز به نتیجۀ (مثبت یا منفی) آزمایش PCR به وسیلۀ اثبات اسید نوکلئیک دارید. کارکنان این جبران خسارت از کارافتادگی را به توسط کارفرمایشان به مبلغ درآمد ـ خالص به دست می آورند. کارفرمایشان عوضی این مخارجش را مطابق § 56 IfSG به دست می آورد. به کارکنان مستقل مستقیماً پرداخت می شود. تقضاهای مربوط را می توان در سایت ifsg-online.de داد.
 • شما پس از به دست آوردن نتیجۀ مثبت آزمایش آنتی ژن، مستحق آزمایش رایگان ـ PCR یا آزمایش دیگر به وسیلۀ اثبات اسید نوکلئیک اید. قرار انجام آزمایش را می توانید به شماره 116 117 یا از طریق تلفن با پزشک معالج بگذارید. سایت های مربوطه آزمایشگاه ها را می توانید در سایت www.corona-test-hessen.de پیدا کنید.
 • در صورتی که پس از آزمایش آنتی ژن مثبت، PCR واکنش زنجیره‌ای پلیمراز یا یک آزمایش دیگر به وسیلۀ اثبات با اسید نوکلئیک منفی باشد، شما با دریافت این نتیجۀ منفی خودکارانه از قرنطینه آزاد می گردید.
 • پس از دریافت نتیجۀ مثبت آزمایش ـ PCR یا اثبات اسید نوکلئیک در صورت احتمال قوی به داشتن یک نوع مخصوصی از ویروس، شما مستحق آزمایش رایگان نوع مخصوص ـ PCR می باشید.

فقط متن رسماً اعلام شدۀ آیين‌نامه‌‌ در روزنامۀ قوانين و آیين‌نامه‌‌های ایالت هِسنِ به زبان آلمانی قانوناً ملاک است.

متن کامل قانونی این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا SARS-CoV 2 (دستور العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ 22 ژوئن 2021 در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را در اینجا در یافت می دارید: www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema