Hygienekonzept auf Polnisch

Hygienekonzept auf Polnisch, Stand 23.06.2021

Lesedauer:2 Minuten:

Koncepcja higieny w celu ochrony dzieci i pracowników w placówkach opieki dziennej nad dziećmi oraz pracowników zajmujących się opieką dzienną nad dziećmi w Hesji podczas pandemii SARS-CoV-2

Stan z dnia: 29 czerwca 2021 r.

Spis treści
Uwaga wstępna ....................................................................................................................... 2
Ogólne informacje na temat środków ochronnych i organizacji dziennej opieki nad dziećmi ...................................................................................................................................... 3
Ogólne środki ochronne ......................................................................................................... 4
Ogólne zasady higieny ........................................................................................................... 6
Obszar wejściowy .................................................................................................................... 7
Posiłki ......................................................................................................................................... 8
Kwestie pedagogiczne i organizacyjne na co dzień ................................................................... 8
Konferencje i zgromadzenia ....................................................................................................... 9
Dokumentacja umożliwiająca prześledzenie możliwych łańcuchów zakażenia ........................ 9
Higiena pomieszczeń .................................................................................................................. 9
Wentylacja .................................................................................................................................. 9
Stosowanie pomocy technicznych ........................................................................................... 10
Ogólne zasady dotyczące czyszczenia ..................................................................................... 11
Higiena i sprzątanie w obszarze sanitarnym ............................................................................ 12
Obowiązki pracodawcy i osób z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 ................................................................................................................................ 13
Obowiązek zgłaszania .............................................................................................................. 15
Informacje ogólne .................................................................................................................... 15
Strona 2 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
Uwaga wstępna
Światowe rozprzestrzenianie się COVID-19, choroby wywoływanej przez nowy wirus SARS-CoV-2, zostało w dniu 11 marca 2020 r. ogłoszone jako pandemia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń w Niemczech, w marcu 2020 r. zamknięto w całym kraju placówki dziennej opieki nad dziećmi (żłobki, „Kity”, przedszkola, placówki dziennej opieki nad dziećmi, świetlice)1 w tym w Hesji. Po tymczasowych otwarciach na skutek wzrostu liczby zachorowań konieczne były dalsze ograniczenia.
Regularna działalność została wznowiona 25 czerwca 2021 r. Od tego czasu przyjmowanie dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka na podstawie umowy lub zgodnie ze statutem, odbywa się na podstawie SGB VIII. Zasadniczo obowiązują tu warunki ramowe zgodnie z § 25a ff HKJGB; zmiana ma nastąpić do 5 lipca 2021 r. Jest to jednak nadal regularne działanie, które ze względu na ochronę przed infekcjami może przebiegać tylko przy zachowaniu różnych środków higieny i środków towarzyszących. Dlatego też plany higieny w placówkach opieki dziennej muszą być stale dostosowywane do warunków występowania patogenu SARS-CoV-2.
W ostatnich tygodniach odnotowano znaczny i stały spadek liczby zakażeń w Hesji.
Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zdrowotne, gospodarcze i społeczne, można zatem znacznie ograniczyć zarządzone dotychczas środki ochronne w dziedzinie opieki nad dziećmi.
Zasady higieny i środki ochronne w „Kitach” i ośrodkach opieki dziennej nad dziećmi mogą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo transmisji i zminimalizować ryzyko zakażenia. Zgodnie z § 36 ustawy o ochronie przed zakażeniami (IfSG) od 2001 r. gminne placówki opieki nad dziećmi są
1 1 W poniższym tekście niemieckie pojęcie „Kita” jest używane jako termin ogólny dla żłobków, ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, przedszkoli i świetlic.
Strona 3 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
zobowiązane do określenia w planach higieny wewnętrznych procedur przestrzegania higieny związane z zakażeniami.
Niniejsza koncepcja higieny w odniesieniu do pandemii COVID 19 służy jako punkt odniesienia do dostosowania planów higieny w placówkach opieki dziennej nad dziećmi oraz jako zalecenia dla opieki dziennej nad dziećmi.
W oparciu o koncepcję poziomu eskalacji kraju związkowego Hesja dla niezależnych miast i powiatów, w przypadku wzrastającej liczby zakażeń, w zależności od poziomu eskalacji, na szczeblu gminnym mogą zostać wydane szczególne zarządzenia dotyczące również środków higieny w placówkach dziennej opieki nad dziećmi.
Ogólne informacje na temat środków ochronnych i organizacji dziennej opieki nad dziećmi
Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się z człowieka na człowieka. Główne drogi przenoszenia to zakażenie kropelkowe i przenoszenie drogą powietrzną za pośrednictwem aerozoli, które są znacznie mniejsze niż zwykłe kropelki.
Do zakażenia kropelkowego dochodzi głównie bezpośrednio przez błony śluzowe dróg oddechowych. Ponadto możliwe jest również przeniesienie pośrednie na rękach, które następnie stykają się z błoną śluzową jamy ustnej lub nosa, a także spojówką oczu. Zachowanie minimalnego dystansu 1,5 metra może pomóc w ograniczeniu przenoszenia kropelek.
Aerozole unoszące się w powietrzu mogą pozostawać w nim znacznie dłużej niż zwykłe kropelki, które ze względu na swój ciężar opadają na ziemię. Ponadto aerozole mogą rozprzestrzeniać się w zamkniętych pomieszczeniach i pokonywać w tym procesie większe odległości.
Ponieważ nie należy oczekiwać, że w przypadku dzieci poniżej szóstego roku życia zachowana zostanie minimalna odległość 1,5 metra między nimi, a opieka wychowawcza może również obejmować interakcje bliskie ciału, podczas opieki
Strona 4 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
nad dziećmi należy przestrzegać specjalnych zasad ochrony i higieny.
Ogólne środki ochronne
Osoby (dzieci, rodzice, pracownicy, osoby z zewnątrz) nie mają prawa wstępu na teren obiektu/placówki dziennej opieki nad dziećmi,
• jeśli oni lub członkowie ich gospodarstwa domowego wykazują objawy choroby COVID-19, w szczególności gorączkę, suchy kaszel (nie spowodowany przewlekłą chorobą) lub utratę zmysłu smaku lub węchu,
• tak długo, jak oni lub członkowie tego samego gospodarstwa domowego podlegają indywidualnie zarządzonej izolacji (nakaz kwarantanny wydany przez władze ds. zdrowia publicznego zgodnie z § 30 ustawy o ochronie przed zakażeniami) lub ogólnej izolacji z powodu zakażenia SARS-CoV-2 wykrytego testem PCR. Nie dotyczy to osób pracujących w instytucjach, jeżeli izolacja nie dotyczyła ich samych, lecz członka tego samego gospodarstwa domowego.
Zakaz wjazdu nie dotyczy osób zaszczepionych lub ozdrowieńców w rozumieniu § 2 nr 2 i 3 lub nr 4 i 5 rozporządzenia w sprawie wyłączeń środków ochronnych COVID 19 (SchAusnahmV), jeżeli
• sami nie wykazują objawów COVID-19 i nie podlegają obowiązkowi izolacji,
• izolacja członka gospodarstwa domowego nie nastąpiła z powodu wirusowego wariantu koronawirusa SARS- CoV-2 o niepokojących cechach zdefiniowanych przez Instytut Roberta Kocha, który nie jest jeszcze rozpowszechniony w Niemczech.
W rozumieniu § 2 nr 2-5 SchAusnahmV
• osoba zaszczepiona to osoba bezobjawowa, która posiada wydane jej świadectwo szczepienia,
Strona 5 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
• dowód szczepienia, dowód kompletnego zaszczepienia ochronnego przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim w formie papierowej lub cyfrowej, jeżeli podstawowe szczepienie ochronne zostało wykonane przy użyciu jednej lub więlu szczepionek wymienionych przez Instytut Paula Ehrlicha w Internecie pod adresem www.pei.de/impfstoffe/covid-19 , oraz
a) albo składa się z liczby dawek szczepionek opublikowanych przez Instytut Paula Ehrlicha w Internecie pod adresem www.pei.de/impfstoffe/covid-19 wymaganych dla pełnego szczepienia i upłynęło co najmniej 14 dni od ostatniego wymaganego pojedynczego szczepienia, lub
b) u ozdrowieńca składa się z jednej podanej dawki szczepionki,
• ozdrowieniec to osoba bezobjawowa, która jest w posiadaniu wydanego jej świadectwa ozdrowienia,
• dowód ozdrowienia, dowód wcześniejszego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim w formie pisemnej lub cyfrowej, jeżeli badanie podstawowe zostało przeprowadzone za pomocą diagnostyki laboratoryjnej z metodą wykrywania kwasów nukleinowych (PCR, PoC-PCR lub innych metod technologii amplifikacji kwasów nukleinowych) i upłynęło co najmniej 28 dni, a maksymalnie sześć miesięcy.
• W przypadku wystąpienia objawów choroby u dziecka, jeśli jest to możliwe i zależne od wieku, opiekun powinien założyć osłonę na usta i nos, a chore dziecko powinno być natychmiast przeniesione do oddzielnego pomieszczenia i otoczone oddzielną opieką. Osoba opiekująca się chorym dzieckiem powinna również nosić maskę ustno-nosową lub, jeśli to konieczne, maskę FFP2. Następnie rodzice odbierają dziecko tak szybko, jak to możliwe.
• W przypadku dzieci, które według informacji Instytutu Roberta Kocha należą do grup osób, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy wykazują większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby
Strona 6 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
(
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html), rodzice powinni omówić z pediatrą odpowiednie środki ochronne, a ich zastosowanie w opiece dziennej z wychowawcą. •
W przypadku ostrej choroby pracowników, powinni oni niezwłocznie opuścić „Kitę”. W przypadku ostrej choroby pracownika placówki dziennej opieki nad dziećmi lub osoby z tego samego gospodarstwa domowego, należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicami i ustalić sposób odbioru dzieci.
Ogólne zasady higieny
• Gdy spotykają się dorośli, minimalny odstęp wynosi 1,5 metra. U dzieci tylko w miarę możliwości, np. podczas przyjmowania posiłków.
• Przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem (CoSchuV) obowiązują wszystkich odwiedzających „Kitę” / placówkę dziennej opieki nad dziećmi, tzn. od momentu wejścia do obiektu dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia powinni nosić medyczne osłony na usta/nos, chyba że
o znajdują się w miejscach niedostępnych publicznie, pod warunkiem, że odstęp 1,5 metra od innych osób może być bezpiecznie zachowany,
o medyczna osłona na usta i nos nie może być noszona ze względów zdrowotnych lub niepełnosprawności,
o zdjęcie maski medycznej jest konieczne ze względów pedagogicznych i terapeutycznych.
• Nie należy dotykać rękami twarzy, a zwłaszcza błon śluzowych, tzn. nie dotykać ust, oczu i nosa.
• Dokładna higiena rąk osób odwiedzających, dzieci, zatrudnionych i pracowników placówek dziennej opieki nad dziećmi (np. po wejściu do placówki lub ośrodka dziennej opieki nad dziećmi, przed i po jedzeniu, po
Strona 7 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
wyjściu do toalety oraz przed założeniem i zdjęciem maski ochronnej), np. poprzez mycie rąk mydłem przez 20-30 sekund (patrz również
https://www.infektions- schutz.de/haendewaschen). •
Powinna być dostępna wystarczająca liczba urządzeń do mycia ze środkami do czyszczenia i pielęgnacji skóry.
• Etykieta wskazująca sposób kaszlenia i kichania: do najważniejszych środków zapobiegawczych należą kaszel i kichanie w zgięcie ramienia. Podczas kaszlu lub kichania należy zachować jak największą odległość od innych osób, a najlepiej odwrócić się od nich.
• Nie dotykać, nie ściskać i nie podawać ręki dorosłym, a w przypadku dzieci w miarę możliwości, w sposób zrozumiały unikać kontaktu.
• Należy unikać kontaktu śliny z dziećmi. Jeśli do niego dojdzie należy następnie umyć ręce i twarz.
• Jeśli to możliwe, dorośli nie powinni dotykać publicznie dostępnych przedmiotów, takich jak klamki drzwi czy przyciski wind, całymi dłońmi lub palcami, ale na przykład knykciami lub łokciami.
Oprócz ogólnych wskazówek dotyczących higieny i ochrony zdrowia należy w szczególności przestrzegać następujących zaleceń:
Obszar wejściowy
• Przed drzwiami wejściowymi, poza zasięgiem dzieci, powinny znajdować się środki dezynfekujące, aby osoby wchodzące do placówki lub miejsca dziennej opieki nad dziećmi mogły zdezynfekować ręce. Należy używać płynnych środków dezynfekujących lub chusteczek dezynfekujących, a nie sprayu.
• Cząsteczki rozpylonej cieczy mogą być wdychane przez dzieci znajdujące się w pobliżu i stanowić dla nich zagrożenie.
Strona 8 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji

Plakaty informacyjne o środkach higieny powinny być umieszczone przy drzwiach wejściowych i w innych dobrze widocznych miejscach, jak również w strefie sanitarnej (zasady mycia rąk).
Posiłki
Przy przygotowywaniu, wydawaniu i podawaniu posiłków w placówkach oraz miejscach dziennej opieki nad dziećmi należy przestrzegać ścisłej higieny (mycie rąk przed przygotowaniem posiłków, nie dzielenie się naczyniami i sztućcami). Szczególnie podczas przygotowywania nieogrzewanej żywności należy dbać o zachowanie odpowiedniej higieny, ponieważ ogrzewanie może zabijać patogeny.
Kwestie pedagogiczne i organizacyjne na co dzień
• Zasady higieny powinny być opracowane i wdrożone z dziećmi w sposób odpowiedni dla ich rozwoju. W szczególności mycie rąk powinno być wykonywane dokładnie z dziećmi (podczas zabawy). Odpowiednia rutyna higieniczna jest częścią pedagogicznej pracy personelu i pracowników placówki dziennej opieki nad dziećmi.
• Dla zapewnienia ochrony przed zakażeniami zajęcia sportowe powinny być raczej prowadzone na zewnątrz; w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Można przypuszczać, że intensywne oddychanie zwiększa wzbogacenie powietrza w wirusy.
• Śpiewanie lub rozmowa podczas ćwiczeń językowych może prowadzić do przenoszenia kropelek na odległość większą niż 1,5 m. Okoliczność ta powinna być brana pod uwagę pod kątem pedagogicznym każdego powszedniego dnia. Ubrania dziecka należy zmieniać w miarę potrzeby, np. gdy są przesiąknięte śliną.
• W zależności od sytuacji dotyczącej zakażeń na miejscu, mogą wystąpić
Strona 9 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
dalsze ograniczenia w codziennej rutynie edukacyjnej.
Konferencje i zgromadzenia
W przypadku zebrań, konferencji i spotkań rodziców, które odbywają się w zamkniętych pomieszczeniach, obowiązują przepisy rozporządzenia o ochronie przed koronawirusem (Co- SchuV) (można je znaleźć na stronie https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen). Patrz również informacje w punkcie Przepisy ogólne.
Dokumentacja umożliwiająca prześledzenie możliwych łańcuchów zakażenia
W celu umożliwienia odnalezienia osób, z którymi miało się kontakt, należy prowadzić dokumentację dotyczącą osób (dzieci, pracowników, osób trzecich) przebywających codziennie w świetlicy lub miejscu dziennej opieki nad dziećmi, np. księgi grupowe, grafiki dyżurów, plany odbioru dzieci itp.
Higiena pomieszczeń
Szczególne zalecenia obowiązują w czasie pandemii COVID 19 dla sal zbiorowych i pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń sypialnych, sal gimnastycznych lub ruchowych, pomieszczeń rekreacyjnych, takich jak pokoje pracownicze i pokoje przerw, biura oraz szatnie i korytarze, a także dla pomieszczeń wykorzystywanych w ramach dziennej opieki nad dziećmi.
Wentylacja
Szczególnie ważna jest regularna i prawidłowa wentylacja, ponieważ powoduje ona wymianę powietrza w pomieszczeniach i może w ten sposób zmniejszyć
Strona 10 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
stężenie aerozoli. Poniższe zalecenia są zgodne z zaleceniami Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczącymi prawidłowej wentylacji.
Zasadniczo obowiązują następujące zasady: pomieszczenia powinny być często wietrzone – okna otwarte w całości przez krótki okres czasu. Stała pozycja pochylenia nie jest wystarczająca. W zimie, ze względu na spadki temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem, możliwa jest szybsza wymiana powietrza niż w lecie, kiedy temperatury na zewnątrz są wysokie. Gdy temperatura na zewnątrz jest niska, jedna do trzech minut wentylacji jest w zupełności wystarczająca. Zdecydowanie odradza się ciągłego wietrzenia (w tym uchylanie okien na stałe) w okresie zimowym (ryzyko pleśni, ryzyko przeziębienia dzieci). Jeszcze lepsza od wentylacji uderzeniowej jest wentylacja krzyżowa. Oznacza to, że w tym samym czasie szeroko otwierane są przeciwległe okna. Temperatura w pomieszczeniu spada tylko o kilka stopni zarówno podczas wentylacji uderzeniowej, jak i krzyżowej. Po zamknięciu okien szybko znowu wzrasta.
Uwaga: otwarte okna mogą również stanowić zagrożenie upadkiem dla dzieci. W związku z tym rosną wymagania dotyczące odpowiedniego nadzoru.
Stosowanie pomocy technicznych
Stężenie dwutlenku węgla (stężenie CO2) w pomieszczeniu jest dobrym wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniu. Urządzenia CO2 (lub kontrolki CO2) pomagają w regularnym wietrzeniu, ponieważ wskazują, kiedy powinna nastąpić wentylacja. Nieco droższe urządzenia wyświetlają cyfrowy przebieg zawartości CO2 w powietrzu w pomieszczeniu. Najlepiej umieścić je na wysokości oddechu i centralnie w pomieszczeniu (nie przy oknie, nie bezpośrednio na ścianie).
Jeżeli stosowane są systemy klimatyzacji i wentylacji, powinny być one zasilane możliwie jak największą ilością świeżego powietrza. W trybie recyrkulacji w
Strona 11 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
systemach centralnych konieczne są odpowiednie filtry (jeżeli jest to technicznie możliwe filtry HEPA, klasa H13 lub H14 zgodnie z DIN EN 1822- 1:2019-10). Należy wziąć pod uwagę częstotliwość wymiany filtrów oraz istniejące specyfikacje dotyczące konserwacji. Systemy wentylacji i klimatyzacji, które tylko cyrkulują powietrze w pomieszczeniu, nie są odpowiednie. Wentylatory nie powinny być używane w pomieszczeniach wspólnych.
Przenośne urządzenia oczyszczające powietrze nie są przeznaczone do usuwania zużytego powietrza w pomieszczeniach ani do doprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz, dlatego nie przyczyniają się znacząco do usuwania powstającego dwutlenku węgla (CO2), nadmiaru wilgoci i innych substancji z wnętrza pomieszczeń. Zgodnie z zaleceniami Federalnej Agencji Ochrony Środowiska stosowanie mobilnych oczyszczaczy powietrza, nawet z wbudowanymi filtrami HEPA, nie jest również wystarczające do skutecznego i trwałego usunięcia cząstek zawieszonych (np. wirusów) z powietrza w pomieszczeniach. Stosowanie takich urządzeń nie może zatem zastąpić środków wentylacyjnych i powinno być w najlepszym wypadku wykorzystywane jako środek pomocniczy. Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenie należy konserwować i czyścić tak, aby nie stwarzało zagrożenia. Regularna wymiana filtrów jest warunkiem prawidłowej pracy urządzenia. Użycie takiego sprzętu powinno być wcześniej ocenione przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pracy.
Ogólne zasady dotyczące czyszczenia
Dokładne i regularne czyszczenie, zwłaszcza często używanych powierzchni i przedmiotów, jest podstawowym warunkiem dobrego stanu higieny w ośrodkach i miejscach dziennej opieki nad dziećmi.
Ogólnie rzecz biorąc, zakaźność wirusów SARS-CoV-2 na powierzchniach nieożywionych szybko maleje w zależności od materiału i warunków środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność. Niemniej jednak, zgodnie z
Strona 12 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
obecnym stanem wiedzy, możliwe jest przeniesienie zakażenia poprzez zakażenie wymazu. Dlatego też czyszczenie powierzchni jest ważne w placówce i miejscu dziennej opieki nad dziećmi. Dotyczy to również powierzchni, które rzekomo mają właściwości antybakteryjne; również w tym przypadku wydzieliny i zabrudzenia powinny być usuwane mechanicznie.
Klamki drzwi i przedmioty, których dotykają dzieci i pracownicy należy regularnie czyścić wodą z roztworem mydła, maskotki należy prać co najmniej raz na trzy dni (co najmniej w temperaturze 60 stopni Celsjusza z pełnym detergentem i dokładnym wysuszeniem). Środki dezynfekujące powinny być stosowane tylko w bardzo ograniczonym zakresie (np. w strefie wejściowej dla dorosłych) i generalnie należy unikać ich stosowania u dzieci.
Instytut Roberta Kocha nie zaleca rutynowej dezynfekcji powierzchni w placówkach lub miejscach dziennej opieki nad dziećmi w obecnej pandemii COVID 19.
Higiena i sprzątanie w obszarze sanitarnym
We wszystkich toaletach powinny znajdować się i być regularnie uzupełniane wystarczające dozowniki mydła w płynie oraz ręczniki jednorazowe. Należy zapewnić wystarczające zaopatrzenie odpowiednich pojemników na ręczniki jednorazowe i artykuły higieniczne, takie jak pieluchy i chusteczki nawilżane.
Deski sedesowe, armatury, umywalki i podłogi powinny być czyszczone codziennie. Personel sprzątający powinien nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak fartuchy ochronne, gumowe rękawice robocze oraz, w razie potrzeby, osłony na usta i nos. W przypadku zanieczyszczenia fekaliami, krwią lub wymiocinami po usunięciu zanieczyszczenia można przeprowadzić profilaktyczne czyszczenie za pomocą jednorazowych chusteczek dezynfekujących.
Strona 13 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
Maty do przewijania niemowląt, jak również nocniki i deski sedesowe powinny być czyszczone przez pracowników wodą z mydłem natychmiast po użyciu. Należy nosić rękawice jednorazowe. Podczas zmiany pieluch należy nosić jednorazowe rękawiczki, a po zmianie umyć ręce i podkładki do przewijania. W przypadku ciężko chorego dziecka mogą być również wymagane środki ochrony osobistej (patrz Środki ochrony w miejscu pracy).
Obowiązki pracodawcy i osób z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19
Pracodawcy muszą zasadniczo udostępniać test na koronawirusa przynajmniej raz w tygodniu wszystkim pracownikom, którzy nie pracują wyłącznie w domu. Pracownicy, którzy w swojej pracy są narażeni na szczególne ryzyko zakażenia, mają prawo do badań co najmniej dwa razy w tygodniu; do tej grupy należą również pracownicy ośrodków dziennej opieki nad dziećmi. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten- ASVO/faq-corona-asvo.html
Zgodnie z § 5 ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, pracodawca ma obowiązek oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia swoich pracowników w miejscu pracy (ocena ryzyka) i określenia na tej podstawie środków ochrony w przypadku zakażeń. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) opublikowało w tym celu normy BHP SARS CoV-2 oraz zasady BHP SARS CoV-2. Dotyczą one wszystkich placówek dziennej opieki nad dziećmi. To, jakie środki są konieczne w każdym przypadku, zależy od okoliczności operacyjnych oraz jest określane i precyzowane w ocenie ryzyka.
Instytut Roberta Kocha zwraca uwagę, że ze względu na różne wpływy i ich możliwe kombinacje, nie jest możliwe ogólne określenie klasyfikacji do grupy ryzyka. Wymaga to raczej indywidualnej oceny czynników ryzyka, w rozumieniu
Strona 14 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
oceny medycyny (pracy). To samo dotyczy osób, które mieszkają w tym samym domu z osobą zagrożoną lub zapewniają jej opiekę, a także osób niepełnosprawnych.
Przy okazji pandemii COVID-19 pracownicy mają prawo do badania lekarskiego w miejscu pracy, które powinno również określić, w jakim stopniu powinni być zwolnieni z bezpośrednich czynności opiekuńczych ze względu na wcześniejsze choroby i indywidualne predyspozycje oraz szczególne ryzyko zachorowania na COVID-19, lub jakie wymagania należy postawić w stosunku do innego miejsca pracy lub szczególnych środków ochronnych. Pracownik jest informowany o tym prawie przez pracodawcę. Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona przez lekarza prowadzącego, a przypisanie do grupy ryzyka powinno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Dotyczy to również zatrudnionych pracowników dziennej opieki nad dziećmi. Jeśli opiekun dziennej opieki nad dziećmi prowadzi własną działalność gospodarczą, musi on dokonać tej oceny samodzielnie i w razie potrzeby powinien zwrócić się do Urzędu ds. młodzieży (niem. Jugendamt).
Decyzja o podjęciu środków ochronnych dla kobiety w ciąży jest decyzją indywidualną, którą musi podjąć pracodawca przy udziale lekarza zakładowego, znając specyfikę miejsca pracy i mając na uwadze pandemię COVID 19.
W każdym przypadku, zwłaszcza jeśli należysz do grupy ryzyka, należy przestrzegać środków ochronnych w miejscu pracy, takich jak noszenie środków ochrony osobistej (ŚOO):
• Używać jednorazowych rękawic ochronnych przy usuwaniu odchodów fizycznych, podczas pomocy przy toalecie lub zmianie pieluch.
• Używać fartuchów ochronnych, np. przy wykonywaniu czynności w obszarze sanitarnym.
• Na specjalne okazje właściwe może być również tymczasowe podjęcie specjalnych środków ochronnych.
Strona 15 z 15
Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
Wyżej wymienione środki ochrony osobistej, jak również osłony na usta i nos powinny być zapewnione przez pracodawcę wszystkim pracownikom. Wymagane jest przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowego stosowania i utylizacji materiałów.
Obowiązek zgłaszania
Podejrzenie COVID-19 i wystąpienie przypadków COVID-19 w placówkach dziennej opieki nad dziećmi należy zgłosić do wydziału zdrowia publicznego (niem. Gesundheitsamt) i lokalnego urzędu ds. młodzieży (niem. Jugendamt). Obowiązek zgłaszania wynika z ustawy o ochronie przed zakażeniami (IfSG). Zgodnie z § 8 ust. 1 nr 7 w połączeniu z § 6 ust. 1 zd. 1 nr 1 kierownictwo placówek jest zobowiązane do zgłoszenia podejrzenia choroby lub obecności COVID-19 do właściwego wydziału zdrowia publicznego (niem. Gesundheitsamt). § 9 IfSG wskazuje, że zgłoszenie musi być dokonane niezwłocznie oraz jakie dane zawiera zgłoszenie.
Informacje ogólne
Plan higieny placówki dziennej opieki nad dziećmi należy przedłożyć na żądanie miejscowemu wydziałowi zdrowia publicznego (niem. Gesundheitsamt).

Schlagworte zum Thema