Informationen zu Quarantäne nach positivem Coronatest auf Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące kwarantanny po dodatnim wyniku testu - Informationen zu Quarantäne nach positivem Coronatest auf Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Otrzymałeś pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2?

Zostałeś poinformowany o dodatnim wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Z tego wynikają dla Ciebie bezpośrednie konsekwencje i obowiązki

Dalsze informacje można znaleźć na stronie: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Twoje obowiązki: .

W przypadku dodatniego wyniku testu PCR i innych metod amplifikacji kwasów nukleinowych

● Należy udać się bez specjalnego zarządzenia urzędu ds. zdrowia natychmiastowo i bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania.

● Tam należy spędzić 14 dni w odosobnieniu, tzn. należy tam przebywać stale, w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami - również w ramach własnego gospodarstwa domowego - oraz nie przyjmować gości. Okres 14 dni rozpoczyna się w momencie pobrania wymazu (samoizolacja).

● Jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować swój właściwy urząd ds. zdrowia. Dane kontaktowe właściwego dla Ciebie urzędu ds. zdrowia znajdziesz na stronie: http://tools.rki.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

O otrzymaniu dodatniego wyniku testu najlepiej jest poinformować również osoby bezpośredniego kontaktu oraz pracodawcę.

● Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania wyniku testu stwierdzisz typowe objawy choroby Sars-Cov-2 (gorączkę, suchy kaszel, utratę zmysłu węchu i smaku etc.), zgłoś się niezwłocznie do właściwego urzędu ds. zdrowia i skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem.

Również wszystkie pozostałe osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe co Ty mają również taki sam obowiązek odosobnienia się w domu. Wyjątek stanowią jedynie pilne i niemożliwe do przełożenia sprawy, w szczególności związane z zaspokajaniem codziennych potrzeb. Ta kwarantanna domowa nie dotyczy osób zaszczepionych i ozdrowieńców (§ 2 COVID-19 Rozporządzenie o wyłączeniu środków ochronnych). Kwarantanna dla członków gospodarstwa domowego kończy się po 10 dniach po przedstawieniu negatywnego wyniku testu osoby zaarażónej .

W przypadku pozytywnego wyniku testu antygenowego (profesjonalnego lub do samobadania).

● Należy udać się bez specjalnego zarządzenia urzędu ds. zdrowia natychmiastowo i bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania.

● Należy natychmiast wykonać bezpłatny test PCR lub inny test z zastosowaniem metody wykrywania kwasów nukleinowych. Terminy można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numerem 116 117 lub u lakarza rodzinnego. Stosowne punkty testowe można znaleźć na stronie

www.corona-test-hessen.de.

Należy odizolować się przynajmniej do czasu otrzymania wyniku testu PCR lub dowodu na bazie kwasów nukleinowych, tzn. przez cały czas pozostawać w domu lub w miejscu zakwaterowannia (z wyjątkiem bezpośredniej drogi na umówiony termin testu), w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami, w tym z domownikami i nie przyjmować żadnych gości. 14-dniowy okres rozpoczyna się od momentu pobrania pierwszego wymazu (samokwarantanna). ● Naruszenie zarządzonej kwarantanny może podlegać karze grzywny w wysokości do 25.000 euro. Może ono również podlegać ściganiu karnemu.

Twoje prawa:

● Jeżeli jesteś zatrudniony lub pracujesz na własny rachunek to przsługuje ci ewentualnie odszkodowanie z tytułu utraty zarobku. W tym celu wymagany jest odpowiedni dowód (pozytywnego) wyniku testu, tj. zaświadczenie z oficjalnego ośrodka diagnostycznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu w samokontroli, potrzebny jest do tego (pozytywny lub negatywny) wynik przeprowadzonego później testu PCR z zastosowaniem metody wykrywania kwasów nukleinowych. Jeżeli jesteś zatrudniony otrzymasz wypłatę zarobku netto od twojego pracodawcy. Twój pracodawca otrzyma zwrot nakładu zgodnie z § 56 IfSG [ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym]. Jeżeli pracujesz na własny rachunek, to otrzymasz wypłatę bezpośrednio. Właściwy wniosek należy złożyć na stronie ifsg-online.

● Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na przeciwciała, przysługuję Ci bezpłatny test PCR lub inny test z zastosowaniem metody wykrywania kwasów nukleinowych.Terminy można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numerem 116 117 lub u lakarza rodzinnego. Stosowne punkty testowe można znaleźć na stronie www.corona-test-hessen.de.

Jeżeli wynik testu PCR lub innego testu z zastosowaniem metody wykrywania kwasów nukleinowych. przeprowadzonego po pozytywnym teście antygenowym jest negatywny, to po otrzymaniu wyniku testu zostaniesz automatycznie zwolniony z kwarantanny.

● Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu PCR lub testu na bazie kwasów nukleinowych, masz prawo do przeprowadzenia testu PCR na obecność szczególnego wariantu wirusa, jeśli istnieje tu uzasadnione podejrzenie na występienie specyficznego warianta wirusa.

Ustawowo obowiązuje tylko brzmienie rozporządzenia oficjalnie opublikowanego w języku niemieckim w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.de

Schlagworte zum Thema